ErvaringManagement & organisatie
Ondernemen – Organiseren – Onderhandelen – Leidinggeven – (Her)positioneren en (her)inrichten control en internal auditafdeling en functies – Inrichten en implementeren financiële administratie – Ontwikkelen financial control functie naar quality en operational audit & control – Actualiseren taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden – Opstellen functiebeschrijvingen – Projectmanagement – Opstellen gap-analyse ist en soll en opstellen en uitvoeren plan van aanpak

Processen & procedures
Optimaliseren en standaardiseren processen, procedures, protocollen en formats – Verbeteren en versnellen afsluit- en rapportageprocessen – Adviseren over procesoptimalisatie – Inrichten en optimaliseren programma- en projectmanagement – Harmoniseren en centraliseren kwaliteitszorgsysteem – Professionaliseren kwaliteitszorgsysteem – Invoeren en borgen PDCA-kwaliteitszorgcyclus – Invoeren integraal risicomanagement – Opstellen accounting manual

Planning & control
Opzetten en uitvoeren planning en control cyclus – Opstellen intern controleplan – Opstellen internal audit plan – Verbeteren intern uitgevoerde analyses – Verbeteren inhoud en onderbouwing prognoses – Uitvoeren baten/lasten- en scenarioanalyses – Onderzoeken oorzaken onverwachte projectverliezen – Verbeteren costmanagement – Invoeren integraal risicomanagement – Opstellen risico-control matrix – Invoeren integrale kostprijsmethodiek

Trainen & ontwikkelen
Verzorgen trainingen over risicobeheersing en AO/IC – Ontwikkelen medewerkers finance, control en audit – Begeleiden van administratief medewerkers, controllers en auditors – Training-on-the-job van medewerkers bij het uitvoeren en opstellen van analyses, AO/IB-beschrijvingen en rapportages

Informatie & systemen
Vertalen van strategie en beleid in kpi’s en managementinformatie – Verbeteren managementinformatie – Opstellen programma van eisen informatiesysteem

Administreren & rapporteren
Voorbereiden jaarrekeningcontrole – Uitvoeren balansreview – Opstellen jaarrekening – Boekhouden – Consolideren – Voorbereiden subsidieaanvragen – Voorbereiden subsidiecontrole

ERVARING